ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی به تفکیک جنس براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

No. of pages: ۹۶

Publication date: 2019

Author: مرکز آمار ایران

واژه جنسیت به تفاوتهای ساختاربندی شده اجتماعی بین دو جنس مرد و زن و روابط اجتماعی بین آنها اطلاق میشود. تفاوتهای بین مرد و زن در طول تاریخ روابط اجتماعی شکل گرفته و در طی زمان و در میان فرهنگها متغیر است.

جنسیت به شرایطی همچون عوامل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی اعتقادی و مذهبی که مردان و زنان در آن زندگی میکنند وابسته است.

آمارهای جنسیت یک عرصه نسبتاً جدید در حوزه‌های سنتی تولید آمار بوده و به طور مناسبی موقعیت مردان و زنان را در همه حوزههای سیاستی منعکس مینماید و بدین ترتیب زمینههای لازم را برای مطالعه منظم تفاوتها و مسایل جنسیتی فراهم مینماید.

آمارها و نماگرهای مربوط به وضعیت مردان و زنان برای تنظیم و پایش سیاستها و برنامه‌ها ضروری بوده و به عنوان یک ابزار مهم برای تحلیلهای جنسیتی به شمار میرود.

تحلیلهای جنسیت روشهای مختلف مورد استفاده برای درک روابط بین مردان و زنان در ارتباط با دسترسی به منابع، فعالیتهای آنها و محدودیتهایی که با آن روبرو هستند را تبیین مینماید. علاوه بر این تحلیل جنسیت، ارزیابی اثرات سیاستها و برنامههای مورد استفاده در جهت کاهش شکاف بین مردان و زنان را امکانپذیر مینماید.

تحقیق حاضر آمارهای جنسیت در ایران را در زمینههای جمعیت، خانوار، وضع زناشویی، باروری، وضع سواد و آموزش، نیروی کار و مرگ و میر با محوریت نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داده است.