اخبار

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد.

8 اردیبهشت - خرداد 2020

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد.

سرمقاله

دکتر ناتالیا کانم، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد

مارک لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک ها و امداد های اضطراری، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه

در هفته ای که به برخی ازمردم  جهان دلیلی برای خوش بینی نسبت به اینکه اوج بیماری همه گیر COVID-19 را پشت سر گذاشته اند داده شده ما شاهد هستیم که چگونه اقدامات خارق العاده افراد می تواند مسیررا برای یک ملت تغییر دهد.

پزشکان بازنشسته که خود را به خط مقدم می رسانند ، پرستارهایی که ماسک صورت خود را درست می کنند تا بتوانند بیماران را درمان کنند ، والدینی که از فرزندان خود جدا شده اند تا بتوانند از افراد مبتلا به ویروس مراقبت کنند.

بیشتر اوقات این زنان هستند. در سطح جهان ، زنان 70 درصد از نیروی کار بهداشت را تشکیل می دهند. آنها همچنین بیشترین نقشهای مراقبتی را در خانه ها و جوامع دارند. زنان علیرغم موانع و نابرابریها ، این کار اساسی  و ضروری را انجام می دهند.

به همین دلیل برنامه واکنش جهانی بشردوستانه به روز شده ما برای مبارزه با ویروس کورونا که در تاریخ ۷ ماه می منتشر شده  زنان را درمرکز خود دارد. تجربه به ما نشان داده  که سرمایه گذاری برای زنان و دختران برای همگان سودمند است. ما دوباره صحت این موضوع را درمقابله با کووید ۱۹ می بینیم.

در بیمارستان ها و خانه ها ، زنان در مبارزه با کووید ۱۹ در خط مقدم قرار دارند. ما می دانیم که اقدامات محلی به سود جهانی منجر می شود. اگر ما یک چیز در مورد این بیماری همه گیر آموخته باشیم ، این است که همه جهان در این همه گیری با هم هستند و تنها اگر همگی به عنوان یک واحد رفتار کنیم ، می توانیم آن را شکست دهیم.

براساس آمار سازمان بین المللی کار ، در سطح جهان  زنان 76 درصد از کل ساعات مراقبت های بدون حقوق را انجام می دهند. آنها مسئولیت بیشتری از مراقبت از بیماران را به دوش میکشند و به ریشه کن شدن ویروس کمک می کنند.

ما باید زنان را به آنچه نیاز دارند مجهز کنیم. بیایید آنها را توانمند سازیم تا در امنیت ومورد حمایت باقی بمانند. نه تنها این کار درستی است بلکه کاری هوشمندانه است تا آنها بتوانند به بهبود و نجات زندگی ادامه دهند.

با گسترش سیستم های بهداشتی ، بسیاری از افراد مبتلا به کووید ۱۹نیاز به مراقبت در خانه دارند. این مسئله حجم کار خانمها را افزایش داده آنها را در معرض خطر بیشتری در مقابل آلوده شدن قرار می دهد.

 از آنجا که جهان درحال مبارزه با بیماری همه گیرکووید۱۹ است ، ما باید بر یک اپیدمی  دیگر غلبه کنیم - خشونت علیه زنان و نابرابری هایی که باعث می شود آنها بیشتر در فقر و بدون دسترسی به خدمات ضروری زندگی کنند.

ما می دانیم که  قرنطینه برای سرکوب کووید ۱۹ضروری است. با این حال این امکان وجود دارد که  زنان دردام همسران خشن و بد رفتار قرارگیرند. طی چند هفته گذشته ،  بسیاری از کشورها شاهد  بروز خشونت های خانوادگی شده اند.  در برخی کشورها ، تعداد زنانی که خدمات حمایت کننده را فرا می خوانند ، دو برابر شده است.

 ایجاد ساختارکمک های بشردوستانه و تجربه سالها فشار جنگ و فقر متفاوت نخواهدبود. با ایجاد مکانهائی برای دریافت گزارش موارد سوءاستفاده و تشکیل پناهگاه ها تا زنان و فرزندانشان بتوانند درآنجا در امان باشند.

اگر برای شکستن این ویروس جدی هستیم ، باید سلامتی و حقوق زنان را ، برای رفاه حال خودشان ارتقا بخشیده و از آنها محافظت کنیم تا آنها بتوانند به پیشرفت و محافظت از سلامت دیگران ادامه دهند.

به همین دلیل برنامه واکنش جهانی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای مبارزه با ویروس کووید ۱۹ اقدامات خاصی را برای دستیابی به این هدف در آسیب پذیرترین وضعیتها برنامه ریزی می کند.

این برنامه جهانی در حال حاضر به ساخت مکانها با  امکانات شستشوی دست که دسترسی  آن برای زنان و دختران بی خطر است وفراهم نمودن و تحویل دادن تمهیدات و تجهیزات پزشکی حیاتی برای  سلامت زنان وبه کارگیری افراد کمک رسان و تجهیزات مورد نیاز آنها درمکانهایی  که آسیب پذیرترهستند کمک کرده است.

این برنامه تأثیر نابرابر این بیماری همه گیر بر زنان و دختران را مورد شناسائی قرار داده ودرعین حال  قدرت آنها در از بین بردن ویروس را مورد توجه قرار می دهد. صندوق جمعیت ملل متحد با استفاده ازمنابع خود برای اولویت بخشیدن به  نیازهای زنان و دختران  از جمله کار با گروه های زنان در زمینه های مربوطه برای ایجاد فضاهای امن استفاده خواهد کرد.

همه اینها با سخاوت  کشورهای اهدا کننده مالی امکان پذیر است. فعالیتهای بیشتری باید انجام گیرند. ما روی کمک های این کشورها برای برنامه های بشر دوستانه پاسخ به اپیدمی کووید ۱۹ و همچنین ثبات بخشیدن به برنامه های موجود بشردوستانه و پناهندگان حساب می کنیم

و ما از همه دولتها می خواهیم كه پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را بخشی اساسی از برنامه های پاسخ ملی خود به کووید ۱۹ قرار دهند.

هر روز ، زنان برای درمان و مراقبت از مبتلایان به ویروس ، بر سختی و نابرابری غلبه می کنند ، برای مهار ویروس بسیار سخت تلاش می کنند و به خانواده ها و جوامع خود کمک می کنند تا از خود محافظت کنند.

ما به این زنان مدیون هستیم  تا ابزار و خدمات مورد نیاز آنها و عدالت و برابری را که حق آنهاست - در بیمارستان ها ، خانه ها و جوامع - به آنها بدهیم.

ما مصمم هستیم که برای مقابله با این ویروس کشنده هر کاری که در توانمان است انجام دهیم ، و این یعنی رفع نابرابری هایی که در صورت عدم حذف آنها، همه ما از پیشرفت باز می دارد.