Ensuring rights and choices for all

منتظر باشید

اخبار

12 مرداد - شهریور 2018

بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی جوانان

بیاید جوانان را در مرکز امور قراردهیم   ما برای پایبندی به تعهدمان مبنی بر غافل نشدن از هیچ کس خواستار دستیابی به آرمان های توسعه پایدار هستیم. ما میخواهیم صلحی پایدار بوجود آوریم. بنابراین، جوانان در مرکز تلاش های جمعی ما هستند. اجازه دهید جوانان که در این راه از همراهان فعال ما هستند را با هم بپذیریم. هیچ یک از آرمانهای جهانی

3 تیر -مرداد 2017

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران،  امروز بعد از ظهر 12 تیرماه با برگزاری میزگرد و بحث درمورد مسایل مختلف سالمندی منجمله تامین و امنیت درآمد در سنین سالمندی، انزوای اجتماعی و آسیب پذیری در سنین سالمندی، تغییرات جمعیتی و سیاست ها و برنامه های مرتبط ، ادامه یافت. برنامه با ارائه

4 اردیبهشت - خرداد 2017

بیانه دکتر باباتونده اوسوتیمهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396

ماماها، مادران و خانواده : شرکای زندگی بیانه دکتر باباتونده اوسوتی مهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396 صندوق جمعیت ملل متحد تلاشهای قهرمانانه و زندگی بخشی که ماماها هرروز و بطور معمول در شرایط چالش برانگیز انجام میدهند را جشن می گیرد. باید از ماماها تشکرنمود که میلیونها زن را قادر

انتشارات

گزارش زنان سرپرست خانوار
بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت  خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای...
گزارش سالخوردگی

تازه های اخباراجتماعی