انتشارات

تازه های منتشر شده

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

Full review

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

Full review

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی به تفکیک جنس براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

Full review

بررسی وضعیت جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی جوانان در ایران

Full review

بررسی وضعیت مهاجرت و شهرنشینی در ایران

Full review

بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران

Full review

مجموعه مقالات سیاستی

Full review
گزارش زنان سرپرست خانوار

بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت  خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای پشتیبانی

Full review