بیانیه

بیانه دکتر باباتونده اوسوتیمهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396

4 اردیبهشت - خرداد 2017

ماماها، مادران و خانواده : شرکای زندگی

بیانه دکتر باباتونده اوسوتی مهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد

بمناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396

صندوق جمعیت ملل متحد تلاشهای قهرمانانه و زندگی بخشی که ماماها هرروز و بطور معمول در شرایط چالش برانگیز انجام میدهند را جشن می گیرد. باید از ماماها تشکرنمود که میلیونها زن را قادر می سازند تا توانائی حق جنسی و دسترسی به خدمات بهداشت باروری شامل تنظیم خانواده داوطلبانه را داشته باشند. این خدمات داشتن زایمان های ایمن و بارداری های خواسته و سالم را تضمین می نماید. 

هنوز تعداد بسیاری از زنان با کمبود دسترسی به این خدمات روبرو هستند. در نتیجه، هرسال بیش از 300،000 زن جان خود را درطول بارداری و درحین زایمان ازدست میدهند ، حدود 3 میلیون نوزاد تا یک ماهگی زنده نمی مانند و حدود دو و نیم ملیون نوزاد زنده به دنیا نمی آیند. نجات جان بیشتر آنان توسط ماماهای دوره دیده و درچهار چوب نظام سلامت مستحکم امکان پذیر بود.

صندوق جمعیت  ملل متحد از آموزش و کار ماماها در بیش از 100 کشورحمایت مینماید.  از سال 2009، صندوق با شرکای خود بمنظور حمایت از 600 مدرسه مامائی جهت آموزش بیش از 80000 ماما حمایت نموده است.  ما همچنین سازمانهای مامائی را در بیش از 75 کشور تقویت و به افزایش چهارچوب فعالیتهای مامائی جهت اطمینان از مسئولیت های آنان کمک نمودیم.

موضوع امسال روز جهانی ماما"  ماماها، مادران و خانواده ها : شرکای زندگی " به نقش پراهمیت ماماها تاکید دارد.  ماماها زندگی انسانها را نجات می دهند واز خانواده سالم حمایت می نمایند.  آنان زنان و زوجها را برای داشتن ، زمان و تعداد فرزندانشان توانمند می سازند.  آنها همچنین به پیشگیری از عفونتهای مقاربتی و عواقب ناشی از این بیماریها از قبیل فیستولا ، انتقال اچ آی وی از مادر به کودک و ختنه زنان کمک می کنند. 

پیشگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان و عواقب آن و توانمند ساختن زنان در تصمیم گیری آگاهانه ، سالم و اطلاع از حقوق خود کلید دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030است.  جهت تحقق این مسئله ما باید برنامه های مامائی خود را گسترش داده و بالاترین استانداردهای جهانی را حفظ نمائیم. همچنین محیطی که درآن ماماها بتوانند بطور موثر به نیازهای زنان و خانواده ها پاسخ دهند را ارتقاء دهیم.

دراین روز، کلیه دولتها و شرکای توسعه آنان را به پیوستن به صندوق جمعیت ملل متحد در حمایت از ماماها دعوت می نمایم تا بتوانیم نجات جان تعداد بیشتری اززنان گردیده و خانواده و جوامع آنان را رشد دهیم.