اخبار

بیانیه خانم دکتر ناتالیا کانم مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی سالمندان 1 اکتبر 2018

1 مهر- آبان 2018

امروز  از هر نه نفر یک نفر بیشتر از 60 سال سن دارد.  پبش بینی می شود این تعداد تا سال 2050 از هر پنج نفر به یک نفر برسد.

بطور معمول ، سالمندان بعنوان افرادی منفعل  که هیچگونه مشارکتی در امور اقتصادی ندارند بشمار می آیند، در حالیکه این موضوع بسیار دور از واقعیت است.  سالمندان درهرکجا که باشند سهم مهمی را در امور کلی خانواده ، اجتماع و جامعه دارا هستند.  

 

افراد بسیاری برای داشتن حقوق باروری تلاش می کنند و بایستی به شجاعت ، الهام بخشی و تعهد آنان در توانمند ساختن انسانها برای تصمیم گیری درباره زمان بندی و فاصله  گذاری بارداری اذعان نمود. ما مدیون تلاشهای آنان برای اطمینان یافتن از اینکه قوانین و سیاستگذاری ها بدوراز هرگونه تعرض باشد هستیم و آنان را افرادی خودکفا بحساب می آوریم.  

 

برنامه عمل سالمندی مادرید در سال 2002 همگان را به شناخت حقوق بشر و آزادی های اساسی همه سالمندان فرا خواند.  سالمندان حق دارند تا با امنیت و کرامت  به کلیه خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی داشته و دارای حداقل درآمد باشند تا بتوانند مستقل و به دور از فقر به زندگی سالم خود ادامه دهند. 

 

دراین روز جهانی سالمندان احترام وقدردانی خود را به آنانی که اقدامات خود را برای منفعت همه ما آغازنموده و موجب تغییرات مثبت در زندگی زنان و دختران در دهه های آینده خواهند شد ابراز می نمایم.