اخبار

بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد خانم دکتر ناتالیا کانم در خصوص درگذشت دبیرکل اسبق جناب آقای کوفی عنان

19 مرداد - شهریور 2018
آقای کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد

من عمیقا از خبردرگذشت جناب آقای کوفی عنان غمگین هستم. مردی که فعالیت خستگی ناپذیر ش برای داشتن جهانی بهتر و صلح آمیزتر، بر مبنای انسانیت و ارزش های مشترک که ریشه در حقوق بشر جهانی دارد، نمونه است. او گفتگو را ترویج داده و گوناگونی را در ذهن، باور و عمل ستود. او الهام بخش تمام جوانان در سراسر جهان شد و از رهبری آن ها پشتیبانی کرد. وی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد، برای احقاق حقوق، سلامت و کرامت زنان و دختران به پا خاست. او باور داشت "هیچ ابزاری برای توسعه قدرتمند تر از توانمند سازی زنان نیست". وی اصول سازمان ملل را تجسم بخشید. او مربی، الگو و الهام بخش بسیاری در نظام ملل متحد و فراتر از آن بود، و میراث او در میان میلیون ها نفری که تحت تاثیر قرار داده بود زنده خواهد ماند. به نمایندگی از تمامی کارکنان صندوق جمعیت ملل متحد، همدردی عمیق خود را با نانه و خانواده عنان، دولت و مردم غنا، و تمامی کسانی که از غم از دست دادن او عزادارند اعلام می دارم.