بیانیه

بیانیه مدیر اجرایی موقت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خانم ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی سالمندان، یکم اکتبر

1 مهر- آبان 2017

بیانیه مدیر اجرایی موقت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خانم ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی سالمندان، یکم اکتبر 2017

روایت جدیدی از نقش سالمندان در حال شکل گیری است، روایتی که به توانایی های بالقوه آنها در پیشبرد جامعه و اقتصاد اذعان دارد.

این ظرفیت های بالقوه، در صورتی به واقعیت تبدیل میشوند که سالمندان از سلامت کافی، و فرصت های یادگیری مادام العمر، که آنان را برای مشارکت فعالانه در امور جوامع توانمند میسازد، برخوردار باشند. با سرمایه گزاری صحیح بر بهروزی و ظرفیت های آنان، کشورها شاید بتوانند "سود طول عمر" را محقق سازند.

بین سال های 2015 تا 2030، سال های دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تعداد سالمندان در دنیا 65 درصد افزایش خواهد داشت- از 901 میلیون نفر به بیش از 1.4 میلیارد نفر. تا سال 2030، تعداد سالمندان بالای 60 سال، از تعداد جوانان (24-15 سال) بیشتر خواهد شد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، به افزایش آگاهی در زمینه انتقال جمعیتی و شناسایی نیازها، برای بهره گیری از فرصت ها و مقابله با چالش های سالمندی جمعیت، خواهد پرداخت. صندوق جمعیت همچنین، اجرای پیمایش ها و جمع آوری داده به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری را حمایت کرده، تا مطمئن شود مسایل سالمندی در برنامه های ملی توسعه و راهبردهای کاهش فقر، لحاظ شده است.

موضوع امسال روز جهانی سالمندان "حرکت به سوی آینده: بهره گیری از استعداد ها، همکاری ها و مشارکت افراد سالمند در جامعه" است. همانطور که به سوی آینده ای بهتر که همه ما میخواهیم، گام برمیداریم، شعار "کسی را پشت سر نگذاریم" به معنی ایجاد فضا برای مشارکت سالمندان است. بیایید حقوق و مشارکت کامل سالمندان را در ساختن جهانی بهتر برای همه سنین، ارتقاء بخشیم.