News

جشن ده سال خدمت

20 اردیبهشت - خرداد 2017
UNFPA Iran’s Representative’s ten years of service

فروردین 1396- امروز کارکنان دفتر صندوق جمعیت ملل متحد ده سال خدمت خانم دکتر لیلا جودان ، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران را جشن گرفتند

دکتر جودان از حضوردردفتر ایران و همکاری با تیم متخصص ، سخت کوش و میهمان نواز دفتراظهار خوشحالی نمود

کارکنان دفتر ایران برای ایشان ماموریتی سرشار از موفقیت در جمهوری اسلامی آرزو داشته و از نظرات و اظهارات وی قدردانی مینمایند.کارکنان دفتر ایران از حضور وی در ایران و نحوه مدیریت و راهبری ایشان درطول چند ماه گذشته ابرازخوشحالی نمودند