اخبار

روز جهانی سلامت

9 اردیبهشت - خرداد 2020

روز جهانی سلامت : حمایت از ماماها برای ایمن نگه داشتن زنان و نوزادان در هنگام شیوع ویروس کرونا
امسال، اولین سال بین المللی پرستار و ماما را جشن می گیریم. ماما ها نقش اساسی و مرکزی در برنامه های کشوری و هرآنچه
که در صندوق جمعیت ملل متحد آژانس سلامت و بهداشت باروری انجام میشود دارند. مهارت های نجات بخش زندگی آنها فراتر
از به دنیا آوردن نوزادان است. ماماها به زنان آموزش می دهند ، آنها را توانمند می سازند و زنان را قادر می سازد تا یک زندگی
سالم را هدایت و از حق خود در بهداشت و سلامت باروری استفاده کنند
اکنون که در شیوع کووید-١٩ بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان آلوده شده اند ، متخصصان بهداشت قهرمان هایی هستند
که در خط مقدم فعالیت می کنند. ماماها برای نجات جان زنان باردار و نوزادان ، جان خود را به خطر می اندازند. آنها بارداری
های سالم را تضمین می کنند و هرگونه اقدام احتیاطی را برای محافظت از زنانی که به آنها خدمت می کنند را انجام می دهند
ماماها نقش مهمی در پاسخ به موارد اضطراری سلامت عمومی مانند کووید-١٩ ایفا می کنند. آنها برای سیستم های سلامت قوی
و مقاوم که ما برای نجات یافتن از ویروس کرونا نیاز داریم ضروری اند. ضروری است که با انتقال ماماها برای خدمت به عنوان
کارکنان اورژانس ، خدمات بهداشت و سلامت باروری اساسی را به خطر نیندازیم
ضروری است ماماهایی که در خارج از بیمارستان به بیماران خدمت می کنند ، به منظور مهار شیوع بیماری معیار های لازم برای
رعایت فاصله ایمن را رعایت کنند. هر چه تعداد ماماهای آماده مراجعه به منازل زنان باردار در جوامع روستایی بیشتر باشد و
یا بتوانند مراقبت های قبل از زایمان و بعد از زایمان را به صورت تلفنی ارائه دهند ، افراد بیشتری قادر به جلوگیری از انتقال یا
آلوده شدن توسط ویروس کرونا هستند
درحالیکه ویروس کرونا جهان از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سیستم های بهداشتی شکننده را فرا میگیرد. زنان
همچنان باردار می شوند و زایمان میکنند. ماماها برای اطمینان از حاملگی و زایمان های ایمن برای همه افراد ، در همه جا
ضروری هستند. آنها همچنین اطلاعات و مشاوره پیشگیری از بارداری را که زنان و جوانان ، حتی در مواقع بحران ، به آن نیاز
دارند را ارائه می دهند
به عنوان کارکنان بهداشت و درمان در خط مقدم ، ماماها به ویژه ، در برابر ویروس آسیب پذیر هستند. این بدان معناست که زنان
باردار و نوزادان نیز در معرض خطر هستند. ما باید برای محافظت از ماماها اقدامات فوری انجام دهیم. این اقدامات شامل تجهیز
ماماها با همان تجهیزات محافظت شخصی که سایر کارکنان خط مقدم بهداشت از آن برای محافظت و مجزا بودن خود در برابر
شیوع بیماری استفاده می کنند می باشد
در سراسر جهان ، ماماها به کووید-١٩ مقابله می کنند. با حمایت صندوق جمعیت ملل متحد ماما ها در کشورهای درگیر ویروس
به صورت شبانه روزی مشغول مراقبت از زنان و نوزادان هستند. آنها می گویند که هرگز بیماران خود را رها نخواهند کرد
به همراهی سازمان بهداشت جهانی صندوق جمعیت ملل متحد امروز و هر روز در کنار ماماهای جهان است
زندگی با وجود این شیوع این ویروس ادامه دارد؛ بارداری و زایمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این زمان دشوار برای
همه و به ویژه برای متخصصان مراقبت های بهداشتی، بیایید همه تلاش خود را برای محافظت از ماماها انجام دهیم تا آنها بتوانند
همچنان زنان و نوزادان را ایمن نگه دارند