اخبار

مراسم رونمایی گزارش جهانی جمعیت 2017 صندوق جمعیت

12 آبان -آذر 2017
مراسم رونمایی گزارش جهانی جمعیت  2017 صندوق جمعیت

مراسم رونمایی گزارش جهانی جمعیت  2017 صندوق جمعیت با حضور مقامات دولتی، محققین، اساتید و نمایندگان سازمان ملل روز چهارشنبه 17 آبان ماه دردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

این گزارش، با عنوان " یک دنیا فاصله، بهداشت و حقوق باروری در عصر نابرابری"، که به نابرابری های منطقه ای و اجتماعی در دسترسی به بهداشت و حقوق باروری می پردازد، توسط خانم دکتر منیره بصیر، کارشناس ارشد صندوق جمعیت ارائه شد. طی سخنان آغازین خود، خانم دکتر جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد بر نابرابری های دسترسی زنان و دختران جوان به خدمات بهداشت باروری و عواقب وخیم آن درامکان انتخاب آنان در زندگی آینده و کسب درآمد تاکید نمود. آقای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل، بر اهمیت تضمین توانمندسازی زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی تاکید داشت.  آقای دکتر حسین محمودیان، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران و میزبان این مراسم، به نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، اشاره کرد .

سخنان آغازین با پنل بحث و گفتگو تشکیل شده از مقامات دولتی ومحققین،  در زمینه پیامدهای  سلامت زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی ادامه یافت. این پنل به موضوع های متفاوت فعالیت زنان در بخش های مختلف اقتصاد، طرح های اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار و دسترسی جمعیت های آسیب پذیر و حاشیه نشین به خدمات بهداشتی در راستای طرح تحول سلامت پرداخت. دکتر جلال عباسی از دانشگاه تهران یادآور شد "با وجود از بین رفتن شکاف جنسیتی در تحصیلات بین زنان و مردان،از توانایی و ظرفیت زنان در نیروی کارهمچنان به درستی استفاده نشده است".  وی افزود که ارائه راه حل های پیشنهادی به سیاست گزاران برای مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، به تعمق و برنامه ریزی بیشتری نیاز دارد.