اخبار

ملاقات با دکترمهرعلیزاده، استاندار اصفهان

10 مهر- آبان 2018

پس از مشارکت در یک کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع "شهردوستدار سالمند، مشارکت و حمایت اجتماعی"، که توسط سازمان بهزیستی کشور و شهرداری اصفهان در 10 اکتبر سال 2018 (18 مهر 1397) برگزار شد، دکتر لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با دکتر محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان ملاقات کرد.

در طول این جلسه جناب آقای دکتر مهرعلیزاده به دکتر جودان خوشامد گفت و پشتیبانی صندوق جمعیت ملل متحد از فعالیت هایی که در چارچوب برنامه های کشور ایران قرار می گیرند را تایید کرد. وی همچنین اظهار داشت دولت ایران منابع مالی و انسانی خود را برای رسیدن به استانداردهای بین المللی شهرهایی که در آنها هر شهروند می تواند از یک زندگی سالم لذت ببرد، بسیج کرده است. دکتر مهرعلیزاده همچنین از فعالیت آژانس های سازمان ملل در ایران قدردانی کرد.

خانم دکتر جودان از مهمان نوازی گرم مقامات محلی تشکر کرد و از تلاش آنان درانجام وظایفشان قدردانی کرد. وی به مقامات اصفهان برای همکاری مؤثر بین بخش های رفاه و سلامت و همچنین شهرداری برای اطمینان از اینکه همه مردم در احترام و کرامت زندگی می کنند، تبریک گفت. دکتر جودان همچنین اظهار داشت صندوق جمعیت ملل متحد در ایران از مسئولین اصفهان در جهت توسعه یک طرح استراتژیک یکپارچه برای محیط زیست انسانی حمایت خواهد کرد.