شما اینجا هستید

سازمان ملل متحد، نیویورک، 17 اکتبر2018 (25 مهر 1397)- گرایش جهانی به سمت خانواده های کوچکتر، انعکاسی ست از انتخاب های باروری مردم برای داشتن فرزند در هر زمان و به هر تعدادی که می خواهند داشته باشند. طبق آمار سالیانه جمعیت جهان در سال 2018 که امروز توسط صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)، سازمان بهداشت باروری و جنسی، منتشر شد، نداشتن حق انتخاب، تاثیرات بلند مدتی بر روی نرخ باروری خواهد داشت و نرخ باروری اغلب بیشتر یا کمتر از آنچه که خواسته واقعی اکثر افراد است می باشد.

اندازه خانواده با حقوق باروری که به نوبه خود با بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق داشتن بهداشت مناسب، آموزش و شغل، بسیار در ارتباط است. افراد در جایی که می توانند حقوق خود را تامین کنند، تمایل به پیشرفت دارند. طبق گزارش جدید، تحت عنوان "قدرت انتخاب: حقوق باروری و گذار جمعیتی"، در مواردی که این حقوق تامین نمی شود، افراد اغلب موفق به دستیابی به توانایی کامل خود، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نمی شوند.

دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، در پیشگفتار این گزارش می نویسد: "انتخاب می تواند جهان را تغییر دهد. حق انتخاب می تواند به سرعت بر بهبود رفاه زنان و دختران، تغییر خانواده ها و سرعت بخشیدن به توسعه جهانی تاثیرگذار باشد".

به عنوان مثال، هنگامی که یک زن  قدرت انتخاب برای جلوگیری و یا به تأخیر انداختن بارداری خود دارد، کنترل بیشتری بر سلامت خود خواهد داشت و می تواند به عنوان یک نیروی کار فعال توانایی اقتصادی خود را گسترش دهد.

این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که تمام شهروندان آن در همه زمان ها از حقوق باروری برخوردار هستند. اکثر زوجها نمی توانند تعداد فرزندانی را که می خواهند داشته باشند، چرا که آنها از حمایت اقتصادی و اجتماعی کافی برای تعیین اندازه خانواده و یا  تامین لوازم کنترل باروری برخوردار نیستند. نیازبرآورده نشده برای پیشگیری از بارداری مدرن، صدها میلیون نفر از زنان را از انتخاب خانواده های کوچکتر باز می دارد.

از زمان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه سال 1994، بهداشت و حقوق باروری بطور قابل توجهی در سراسر جهان بهبود یافته است. افراد آگاهی بیشتری در مورد حقوق و انتخاب های باروری و همچنین توانایی بیشتری برای مطالبه حقوقشان دارند. بر اساس این گزارش «گذار تاریخی به باروری پایین تر، از طریق افرادی که حقوق خود را در انتخاب دوران باروری مطالبه کرده اند وتوانسته اند اندازه، طریق و زمان داشتن فرزند خود را  انتخاب کنند، ظهور کرده است».

 گزارش مذکور کشورهای جهان را با پویایی فعلی باروری جمعیت خود طبقه بندی می کند و همچنین توصیه هایی برای سیاست ها و برنامه هایی که می تواند فرصتهای  باروری را در هر کشوری افزایش دهد، ارائه می دهد.

 بر اساس این گزارش برای اینکه آزادی انتخاب به حقیقت بپیوندد، کشورها می توانند دسترسی جهانی به مراقبت های بهداشتی باروری از جمله روش های مدرن ضد بارداری ؛ تامین آموزش بهتر، از جمله آموزش بهداشت جنسی مناسب با سن افراد؛ حمایت از تغییر نگرش مردان به طوری که حامی حقوق و خواسته های زنان و دختران باشند؛ و تسهیل شرایط برای زوج هایی که فرزند بیشتری می خواهند، با فراهم کردن تعادل کار و زندگی از طریق اقداماتی نظیر تامین  شرایط مقرون به صرفه مراقبت از کودکان را در اولویت خود قرار دهند.

 

دکتر کانم در این رابطه اظهار می دارد: " برای پیشروی باید حقوق باروری، برای هر فرد و زوج، بدون توجه به اینکه کجا و چگونه زندگی می کنند و یا چقدر درآمد دارند  به طور کامل محقق شود، و این مسئله همچنین شامل رفع تمام موانع اقتصادی، اجتماعی و نهادی است که مانع انتخاب آزاد و آگاهانه می شوند".