گزارش زنان سرپرست خانوار

بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای پشتیبانی

گزارش زنان سرپرست خانوار

No. of pages: 74

Publication date: 2014

نویسنده: دانشگاه تهران

بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت  خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای پشتیبانی