اخبار

پیام دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، به مناسبت روز جهانی جمعیت، 20 تیر 1397

11 تیر -مرداد 2018
دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد
دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد

پنجاه سال پیش در تاریخ 13 می 1968، جهان در کنفرانس بین المللی حقوق بشردر تهران اعلام کرد که "والدین دارای حق انسانی اولیه ای هستند که تعداد و فاصله سنی میان فرزندان خود را آزادانه و مسولانه تعیین کنند."

تنظیم خانواده نه تنها مساله ی حقوق انسانی است بلکه موضوعی کلیدی برای توانمندسازی زنان، کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود.

با این وجود، در مناطق در حال توسعه حدود 214 میلیون زن به دلیل نداشتن اطلاعات یا خدمات کافی و نبود حمایت از جانب همسر یا اجتماع خود همچنان با فقدان روش های ایمن و موثر تنظیم خانواده مواجه هستند. این امر توانایی آن ها را برای  ساختن آینده ای بهتر برای خودشان، خانواده و جامعه تهدید می کند.

امروز در روز جهانی جمعیت، صندوق جمعیت ملل متحد همه دولت ها را برای انجام تعهدات شان در تحقق دسترسی همگانی به خدمات سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری از جمله اطلاعات و خدمات تنظیم خانواده فرا می خواند.